AZTN: Uskladite Zakon o sportu

U svom najnovijem biltenuAgencija za zaštitu tržišnog natjecanja potvrđujeda prijava malih dioničara Hajduka nije bila bez zakonskog uporišta. Prema svemu sudeći AZTN je već problem proslijedio i naMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sportakojima se predlažeusklađivanje Zakona o sportu sa europskim propisima koji zabranjuju državne potpore onima koji rade i zarađuju na tržištu (kao što su profesionalni nogometni klubovi). Uz sve najavljuju ukoliko se financiranje profesionalnog sporta ne regulira do ulaska u EU, moglo bi se dogoditi da nakon 1. srpnja EU po “službenoj dužnosti” (ne bi li i AZTN trebao tako djelovati!? mdash; op.a.) traži da se te nelegalne potpore klubovima vrate čime bi mnogi od njih mogli završiti u stečaju i likvidaciji.

Zakon o sportu potrebno je uskladiti s pravilima o državnim potporama


Povodom prijave o mogućoj nezakonitoj dodjeli državnih potpora Građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb, Agencija je analizirala odredbe Zakona o sportu koje se odnose na financiranje sportske djelatnosti kao i praksu financiranja sporta od strane jedinica lokalne i područne samouprave, kako bi ocijenila je li financiranje sporta u Republici Hrvatskoj u cjelini, osobito profesionalnog, sukladno Zakonu o državnim potporama, odnosno predstavlja li dodjela financijskih sredstava sportskimklubovima državnu potporu ili ne. Pritom je, polazeći od odredbi međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, osobito Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i EU te Ugovora o pristupanju EU, Agencija izvršila uvid i u niz akata vezanih uz propise i praksu EU i njezinih institucija koji se odnose na problematiku državnih potpora prilikom financiranja sporta mdash; Bijelu knjigu Europske komisije o sportu; Zajedničku izjavu o financijskim fairmdash;play pravilima i kontroli državnih potpora u profesionalnom nogometu od 21. ožujka 2012.; Pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama u sportu, objavljena na internetskoj stranici EK; Priopćenje za medije EK od 6. ožujka 2013. u svezi otvaranja ispitnih postupaka radi financiranja nizozemskih profesionalnih nogometnih klubova iz javnih izvora. Odredbe Zakona o sportu (članci 74., 75. i 76,) uređuju kako osnovu financiranja sporta čine prihodi koji se stječu obavljanjem sportske djelatnosti, članarine, dio prihoda od priređivanja igara na sreću i sredstva kojima jedinice lokalne i područne samouprave i država pomažu obavljanje sportske djelatnosti.

Potpore profesionalnim klubovima

Dakle, Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne samouprave, sukladno Zakonu o sportu, utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih proračuna.
Spomenute zakonske odredbe ne razlikuju financiranje amaterskog od profesionalnog sporta, odnosno na istovjetan način uređuju financiranje profesionalnog i amaterskog sporta. Međutim, u skladu s propisima o državnim potporama koje je Republika Hrvatska preuzela iz pravne stečevine EU, državnom potporom smatraju se svi stvarni ili potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji daju prednost na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na njezin oblik, a koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje odnosno trgovinu između Hrvatske i EU.
U odnosu na sredstva kojima država i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju profesionalni sport, bez obzira na status profesionalnih sportskih klubova (sportska trgovačka društva ili udruge), razvidno je da se ti uvjeti u pravilu smatraju ispunjenima, odnosno da se radi o državnim potporama. Prije svega, nedvojbeno je da se radi o rashodima države odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te da se profesionalni sportski klubovi mogu smatrati korisnicima državne potpore jer obavljaju gospodarsku djelatnost (ostvaruju prihode od prodaje igrača na domaćem i inozemnom tržištu, od prodaje ulaznica, pokrovitelja, televizijskih prava, prodaje klupskih suvenira i sl.). Dodjelom spomenutih sredstava određeni sportski klub ostvaruje prednost na tržištu u odnosu na klub koji takvu potporu ne dobiva. Svojim odlukama su i nadležna tijela EU potvrdila kako se u slučaju dodjele sredstava profesionalnim sportskim klubovima u EU radi o državnim potporama koje mogu narušiti tržišno natjecanje odnosno imaju učinak na trgovinu između država članica.
Agencija je, stoga, smatrala potrebnim Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ukazatikako bi odredbe Zakona o sportu na odgovarajući način trebalo uskladiti s hrvatskim propisima o državnim potporama, odnosno člankom 107.

Mišljenje za MZOS

Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU). Osobito je to važno u svjetlu činjenice da će se nacionalno zakonodavstvo na području potpora, odnosno ZDP, primjenjivati samo još nekoliko mjeseci, odnosno do 1. srpnja 2013. godine, a nakon toga će se u odnosu na državne potpore i u Republici Hrvatskoj izravnoprimjenjivatieuropska pravna stečevina u ovome području. Naime, Republika Hrvatska je, kao buduća država članica EU, u obvezi u cijelosti uskladiti svoje zakonodavstvo s područja državnih potpora sazakonodavstvomEU. U tom smislu, svaki oblik dodjele državnih potpora mora biti sukladan s odredbama iz članka 107. UFEU. U suprotnom, kako je primjena pravne stečevine EU iznad domaćeg zakonodavstva, dosadašnji način financiranja sporta, koji sadrži i mogućnost dodjele državnih potpora koje nisu sukladne pravnoj stečevini EU, mogao bi postati predmet ocjene Europske komisije i predmet naloga za povrat, što bi neke sportske klubove (ne samo nogometne) moglo odvesti u stečaj ili likvidaciju.
Promjene bi prije svega trebale biti usmjerene na jasnije utvrđivanje uvjeta i kriterija odnosno razlikovanje financiranja amaterskog u odnosu na profesionalni sport. Drugim riječima, sredstvima iz javnih izvora odnosno sredstvima koja se mogu smatrati državnom potporom, profesionalni se sport može financirati isključivo u skladu s propisima o državnim potporama, što mora biti razvidno i iz odredbi propisa koji uređuju sportsku djelatnost.
Također, propisi o državnim potporama odnose se i na izgradnju, korištenje i održavanje sportskih objekata odnosno sportske infrastrukture javnim sredstvima pa bi i u tom dijelu bilo poželjno propisati načela i opće uvjete pod kojima se takvi sportski objekti mogu graditi i davati na korištenje, osobito profesionalnim sportskimklubovima.